Az Egyesületről:
A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet azzal a szándékkal hoztuk létre 2011-ben, hogy a szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő, együtt gondolkodó személyeket egységbe fogja. A 27 alapító taggal arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy a trianoni országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári emberek szellemi-lelki egyesítését.

Mi, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület alapító tagjai úgy gondoljuk, a közös nyelv, a közös kultúra, a mindenkor és mindenhol jelenlévő szatmári identitás bátoríthat fel minket a közös tevékenységeink megrendezésére, hiszen mindannyian közös kulturális értéket képviselünk.

Úgy vélem, arról a szatmári lelkületről kell beszélnem, amely koronként történelmi személyiségeinkben és irodalmárainkban, illetve művészeinkben nyilvánult meg markánsabban, azaz Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza és mások életműveiben.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület olyan célokat tűz maga elé, amelyek egyszerre válaszolnak korunk kihívásaira, és viszik tovább a szatmári régió legértékesebb hagyományait.

Ezek közül a következőket érdemes kiemelni: a szatmári régió kulturális, szellemi alkotó energiájának összefogása, a térség gazdasági és társadalmi súlyának növelése, az országhatár mindkét oldalán elő szatmári emberek kulturális, lelki egyesítése; közös pályázatok készítése; világi és egyházi találkozók szervezése; testvér-települési kapcsolatok kialakítása, illetve nem utolsó sorban a térség földrajzi, irodalmi, gazdasági stb. turistaútjainak a kiépítése.

A szatmári ember önmagára ébredése mindenkor összefonódott a református egyház és a református értelmiség szellemi-lelki újjáéledésével, és ez ma, a globalizáció korában sem történhet másképpen. Az egyháznak, a keresztyén eklézsiának ma is van rejtett tartaléka és szellemi-erkölcsi ereje, amelyre bátran építhetünk.
Fülöp István,
a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke
Alapszabály:
Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület Céljai:
Az Erdélyi és Magyarországi Reformátusok sajátos érdekei kifejezésének, érdekeik érvényesítésének elősegítése gazdasági, szociális és kulturális téren egyaránt.

Az erdélyiek hagyományainak megőrzése, összetartozásuk tudatának fokozása, a kapcsolat erősítése az összmagyarsággal, valamint a társadalom tájékoztatása és a tudatformálás elősegítése.

A református keresztény értékek megőrzése és továbbadása. Az Egyesület célul tűzi ki a Régió sajátosságainak figyelembe vételével a történelmi Szatmár megye református egyházkerületek egyházmegyéiben, gyülekezeteiben és szórványaiban lévő református családok, valamint egyedül élők hitbeli erősítését, összefogását, valamint a krisztusi magatartás megerősítését, az "egymás hite által" való épülés evangéliumi életelve szerint. Céljai között szerepel a református családnevelési, ifjúsági missziók, programok szervezése, lebonyolítása, konferenciák, találkozók támogatása, szervezése, a református értékrend terjesztése, az Egyesület céljaival azonosulni tudók életvitelének mindenirányú segítése. Mindezek érdekében az állami, a társadalmi szervek és a magánszemélyek erre irányuló erőfeszítésének, segítségének összefogása, szociális helyzetük folyamatos javítása lakás-, munka-, anyagi, egészségügyi és szellemi feltételek jobbításával.

Közös gyülekezeti, szeretetszolgálati, kulturális, sportolási, oktatási és környezetvédelmi akciók szervezése lebonyolítása, valamint nemzetközi kapcsolatok kiépítése, alkalmankénti találkozók és szociális, kulturális intézményrendszer kialakítása, fenntartása.

Az Egyesület kapcsolatot ápol a hasonló célokat megvalósító hazai és külföldi és civil szervezetekkel.Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke