1. Műhelytréningsorozat 1 projekt megismerés

 

2018.12.06. Első műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat első műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2018. december 6-án.

A rendezvény célja az ismerkedés, a projekt megismerése, az együttműködés alapjainak megteremtése volt, módszerei: plenáris előadás, nemformális gyakorlat, nagycsoportos beszélgetések.
A műhelytréningsorozat kezdetén a résztvevők nemformális ismerkedés, jégtörő és kooperációs gyakorlatok segítségével megismerték egymást, csoporttá szerveződtek.
A projekt szakmai szervezetéből Siket Tibor szakmai pillérvezető köszöntötte a résztvevőket majd ezt követően röviden bemutatta a projekt céljait és az ezek alapján megfogalmazott tevékenységeket. Külön kitért a műhelytréning alkalmak fontosságára tekintettel arra, hogy ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek a hazai és határon túli szakemberek közös gondolkodására. A bemutatott projekt elemek kapcsán a résztvevők a projekt operatív részei kapcsán kérdéseket fogalmaztak meg, amelyekre a pillérvezető válaszolt.
A következő programelemben a résztvevőkön volt a hangsúly, akik átfogóan bemutatták országuk ifjúsági korosztályát a helyben élő ifjúságra jellemző sajátosságokat és azokat a problémákat, nehézségeket, amelyekkel, mint szakemberek, kortárs segítők küzdenek az ifjúság helyben megtartása vagy akár csak motiválása terén. Valamennyi ország vonatkozásában hangsúlyos kihívásként jelent meg a fiatalok online térből való kimozdításának dilemmája, ennek módja, az ember-ember közötti kommunikáció csökkenése a valós élethelyzetekben való helytállás hiánya. A résztvevők már a program elején kiemelték, hogy az ifjúságnak nagy szüksége van a szabad-idejének minél hasznosabb, értékvezérelt eltöltésére.

 1. Műhelytréningsorozat 2 helyi ifjúságszakmai folyamatok bemutatása

 2018.12.07. Második műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat második műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2018. december 7-én.

A rendezvény célja a helyi ifjúságszakmai folyamatok bemutatása, jó példák feltárása, módszerei: plenáris előadás, nemformális gyakorlat, nagycsoportos beszélgetés.

A nap kezdeteként a résztvevőknek interaktív módon be kellett mutatniuk saját szervezetüket. A bemutató során ki kellett térni a szervezet múltjára, ifjúságszakmán belüli konkrét tevékenységére, humánerőforrására, a megszólított célcsoportra, az elért eredményekre, jelenlegi programjaira eseményeire, társadalmi beágyazottságára, kapcsolati hálójára, infrastruktúrájára és távlati terveire. Az előadók munkáját több esetben az általuk készített videók, ppt anyagok segítették. A bemutatkozást követően a többi résztvevő kérdéseket fogalmazott meg az előadók irányába, amelyek legjellemzőbb módon az ifjúsággal folytatott munka módszertanára tértek ki. A jelenlévők sokat tanultak egymás működéséről és bevett gyakorlatairól.
Ezt követően nem formális gyakorlat következett, amelynek célja az együttműködés erősítése a csoport összetartásának mélyítése, a kooperativitás támogatása volt.

Következő elemként a különböző országokban folyó ifjúságszakmai munka bemutatása következett. A bemutatást a csoport tagjai végezték mindenki a saját országának ilyen irányú szolgáltatásait mutatta be. Az előadás folyamán ki kellett térni az adott ország ifjúságot vagy ifjúságszakmák támogató tevékenységeire. Szó esett a normatív támogatási rendszereken túl, a pályázati lehetőségekről, valamint a szakmaterületen belül szerveződő tudásmegosztó műhelyekről. Egy-egy előadás alkalmával bemutatásra kerültek támogató online felületek platformok is, amelyek nagy segítséget jelentenek és jó példaként szolgálnak a szakmán belülieknek. A résztvevők országonként kérdéseket tehettek fel az előadóknak, amelyek elsősorban finanszírozásra koncentrálódtak, de szóba került a különböző szervezetek együttműködési hajlandósága is.

 1. Műhelytréningsorozat 3 helyben maradást célzó attitűdkutatás támogatása

2018.12.08. Műhelytréning sorozat Harmadik műhely

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat harmadik műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2018. december 8-án.

A rendezvény célja a fiatalok helyben maradását célzó attitűdkutatás támogatása és a gyökerek, hagyományok hatásának vizsgálata volt, a módszerek: plenáris előadás, nemformális gyakorlat és nagycsoportos beszélgetés.

A műhelytréningsorozat ezen napján a résztvevők munkája főleg kiscsoportban zajlott, ahol egy beszélgetés-vezetővel kellett különböző tématerületeket feldolgozni. A bemutatkozással, bemelegítő beszélgetésekkel kezdődő csoportmunkák után átfogóan a résztvevők jelenlegi helyzetének feltárásával foglalkoztunk. Szóba kerültek az egyéni élethelyzetek, életállapotok és a szakmai munkában eddig elért eredmények is, mivel ezek a területek úgy kapcsolódnak, hogy egymás minőségére jelentős hatást gyakorolnak. Feltárásukkal segítséget kaphatunk annak megértésére, hogy mi motiválja az egyént a helyben maradásra és a vidéki szakértői létre, a fiatalokkal végzett munkára, és milyen értékeket tud közvetíteni a fiatalok számára, amely őket is a helyben maradásra ösztönzi.
A következő nagy egység a felnőtté válás kérdéskörét járta körül, tehát a felnőtté válással, mint fogalommal foglalkoztunk. Erre azért volt szükséges, mert sok fiatal a lakótelepülésről való eltávozását a felnőtté válásához köti. A vezetett beszélgetés keretében különböző életeseményekhez kötöttük a felnőtt létet, amelynek kapcsán számos vita keletkezett. Megállapítást nyert végül, hogy a felnőtt lét kevésbé köthető az időhöz (pl.: 18. életévét betöltött személy), a legfontosabb dolog a személyes érettség kialakulása.

A résztvevők ugyancsak kiemelték, hogy már 18 éves kor előtt sokan távoznak egy-egy településről, mivel tanulmányaik ezt megkövetelik. Itt esett szó kortárs csoport hatásáról is, amely sok esetben csak megerősíti a távolmaradás szándékát.
A fókuszcsoportos beszélgetésen a már elkészült kérdőív kérdései pontosításra kerültek a résztvevők segítségével. A beszélgetések hangrögzítésre kerültek, azzal, hogy az attitűdkutatást végző szakemberek be tudják emelni a kutatásba az elhangzottakat.

 1. Műhelytréningsorozat 4 közös munka kereteinek összegzése

 

2018.12.09. Műhelytréning sorozat Negyedik műhely

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat negyedik műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2018. december 9-én.

 

A rendezvény célja a közös munka kereteinek összegzése volt, a módszerek: plenáris előadás, nemformális gyakorlat és nagycsoportos beszélgetés.

A 4 napos sorozat utolsó napján a megosztott jó gyakorlatok alkalmazásával foglalkoztunk, amelynek szerves része annak a körül járása, hogy az ifjúsági munka során mennyire alkalmazható hatékonyan a projektmódszer. A PCM alkalmazására, egy nem formális gyakorlattal hangolódtunk, ahol a résztvevőknek egy összetett feladatot kellett megvalósítania. A kiscsoportban végzett munka feldolgozása szintén kiscsoportban zajlott, amelynek tapasztalatait plenáris formában osztották meg egymással a résztvevők.
Ezt követően a projekt fogalmának tisztázása, az idő, a forrás, és a tartalom fontosságát bemutató előadás következett, ahol a résztvevők megismerték a fenti fogalmakat és ezek nyomon követési módjait egy projektfolyamat során. A résztvevő kérdéseik feltevésével tisztázhatták nyitott kérdéseiket.

A projektmódszer megismerése után a jó gyakorlat bank alkalmazásával egy-egy gyakorlat bevezetésével foglalkoztak a résztvevők. Feltárásra kerültek a bevezetéshez szükséges feltételek, kapacitások és az ehhez szükséges várható idő is, a bevezetés eredményességének követésére pedig különböző módszereket dolgoztak ki a csoportokban dolgozók. A gyakorlat szintetizálása során megállapítást nyert, hogy az ifjúságszakmai szolgáltatások területén végzett munka projektalapon való megvalósítása a leghatékonyabb eszközök egyike.

 1. Műhelytréningsorozat 5 együttműködő szervezetekben végzett ifjúsági munka megismerése

 

 1. 05.01. Műhelytréningsorozat hetedik műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat hetedik műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2019. május 1-én.

A rendezvény célja az együttműködő szervezetekben végzett ifjúsági munka megismerése és a projekt jelenlegi állásának bemutatása plenáris előadásokon, kiscsoportos munkán és nemformális gyakorlatokon keresztül.

A program első részében a konzorcium tagjainak képviselői köszöntötték a résztvevőket, ismertették a műhelytréning célját, amelynek keretében kitértek a projekt eredménytermékeként létrejövő ifjúsági fókuszú szolgáltatásfejlesztésre. Siket Tibor szakmai pillérvezető kiemelte, hogy a projekt egyik célja a fiatalok helyben maradásának ösztönzése érdekében a bevont szervezetekben rejlő jó gyakorlatok feltárása kiválogatása és megosztása, ezzel egy olyan térségi szolgáltatás kialakítása és tartós biztosítása, amely képes hozzájárulni a kistelepülések népességmegtartó erejének növekedéséhez. A résztvevők bemutatkozása, ismerkedése következett rövid, nemformális gyakorlatok által.

Ezt követően a résztvevők szervezetenként kiscsoportban elkészítették a szervezetüket bemutató posztereket. Ezek használatával ismertették a szervezetük múltját és jelenét, az ifjúságért végzett tevékenységeiket, a szervezetek céljait, szervezeti struktúráját, a településen betöltött szerepét, kapcsolatrendszerét, a célcsoportot, akikkel dolgoznak, tevékenységeiket és programjaikat, a módszereket, amelyeket alkalmaznak, a problémákat, amikkel küzdenek és a tovább fejlődés lehetőségeit.

 1. Műhelytréningsorozat 6 Fiatalok helyben maradását támogató jó példák megismerése
 1. 05.02. Műhelytréningsorozat nyolcadik műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat nyolcadik műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2019. május 2-án.

A Cél Fiatalok helyben maradását támogató jó példák megismerése volt kiscsoportos munka, nemformális gyakorlatok, plenáris összegzés keretein belül.

A nap nyitásaként a résztvevők a saját országuk ifjúságszakmai bemutatásával foglalkoztak. Így került bemutatásra a magyar, a szlovák és a román ifjúságpolitika, különösen arra tekintettel, hogy az egyes nemzetek milyen támogatási lehetőségeket biztosítanak fiataljaik és a fiatalokkal foglalkozó szervezetek, szakemberek számára. Ez a kitekintés jó alapot a nap folytatására, ugyanis a résztvevők jobban megismerték egymás környezeti adottságait.

Következő programelemként a résztvevők kiscsoportokban megismerkedtek egy-egy fiatalok helyben maradását támogató (lakhatás, tanulás-képzés, munka, ifjúsági közösségek) jó példával, amelyet írásban kaptak meg a szervezőktől. A résztvevőknek ezt az anyagot kellett feldolgozniuk és felkészül kellett készülniük arra, hogy a többi csoportnak bemutassák azt. A bemutatás során külön szükséges volt kitérni arra, hogy az adott jó gyakorlat mennyire alkalmazható a saját működésükben, milyen eredményeket várnának tőle.

Végül plenáris beszélgetés keretében megvitatásra került, hogy a településeknek és az egyes szervezeteknek milyen lehetőségei vannak a fiatalok helyben tartását segíteni, milyen esélye van annak, hogy a megismert jó példákat tudják adaptálni.

 1. Műhelytréningsorozat 7 Fiatalok helyben maradását célzó attitűdkutatás támogatása
 1. 05.03. Műhelytréningsorozat kilencedik műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat kilencedik műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2019. május 3-án.

Cél: Fiatalok helyben maradását célzó attitűdkutatás támogatása és a gyökerek, hagyományok hatásának vizsgálata volt. Módszerek: fókuszcsoportos interjú, élménypedagógia, csoportos feldolgozás.

A nap jelentős részét a kiscsoportban végzett munka tette ki, ahol vezetett beszélgetések zajlottak. Szervezés-technikailag külön csoportokba kerültek az előző beszélgetésen részt vettek és az új csatlakozók annak érdekében, hogy mindenki el tudjon mélyedni a kiscsoportos munkában. A beszélgetés felépítése során a bemutatkozással, bemelegítő beszélgetésekkel kezdtünk, majd átfogóan a résztvevők jelenlegi helyzetének feltárásával foglalkoztunk. Ennek keretében az egyéni életutat és a szakmai tevékenységek is górcső alá kerültek, mivel a két dimenzió szorosan kapcsolódik egymáshoz és feltárásukkal segítséget kaphatunk annak megértésére, hogy mi motiválja az egyént a helyben maradásra és a vidéki szakértői létre.

Ezután a résztvevők saját véleményének megfogalmazására helyeztük a hangsúlyt, a felnőtté válás, mint fogalom terén. A vezetett beszélgetés keretében különböző életeseményekhez kötöttük a felnőtt létet, amelynek kapcsán számos vita keletkezett. Megállapítást nyert végül, hogy a felnőtt lét kevésbé köthető az időhöz (pl.: 18. életévét betöltött személy), a legfontosabb dolog a személyes érettség kialakulása. A beszélgetés zárásaként azon körülmények összegyűjtésére is sor került, amelyek befolyásolják a fiatalok helyben maradását.

 1. Műhelytréningsorozat 8 projektszemlélet elsajátítása
 1. 05.04. Műhelytréningsorozat tizedik műhelymunka

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00150 Transznacionális együttműködések, Ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés az egykori Partium területén című pályázat tizedik műhelymunkáját a vásárosnaményi – Hunor Hotel és Étteremben konferenciatermeiben rendezte meg a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület 2019. május 4-én. A résztvevő humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben-, valamint a projekt külföldi együttműködő partnereinél dolgozó szakemberek, munkatársak, önkéntesek, kortárs segítők részére.

A cél: A projektszemlélet elsajátítása és a közös munka keretei kialakítása volt. A módszerek plenáris előadás, nem formális gyakorlatok és nagycsoportos beszélgetés volt.

A projektszemlélet és a PCM témájának felvezetése egy nem formális gyakorlattal kezdődött. A szimuláció célja volt, hogy a résztvevőket a adott időre, adott erőforrással és adott minőségben előállítandó feladat elé állítsa csoportos munka keretében. A gyakorlat feldolgozása során a résztvevők megvitatták és összegyűjtötték a PCM elemeit. A gyakorlatot követően a szerzett élményekre épülve plenáris összegző előadás következett, amelyben részletesen megismerték a projekt fogalmát, a projektszemlélet hétköznapi és a szakmai munka keretében történő hasznosításának lehetőségeit, a projektciklus elemeit. Ezt követően a résztvevők kiscsoportban azzal foglalkoztak, hogy a projektmódszer miként hasznosítható az ifjúsági munka területein.

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
WordPress Image Lightbox