EFOP-5.2.2-17-2017-00150

Szerző: | máj 1, 2019

A projekt tartalma

A projekt átfogó feladata az egykori Partium területén elő magyar ajkú társadalmi rétegek – különösen az ifjúság és az ifjúsági munkában szerepet vállaló szervezetek szakemberek összefogása egy ifjúsági attitűdkutatás és jó gyakorlat gyűjtés keretében.

A projekt nemzetközi példák hazai adaptálásával választ kíván találni a fiatalok helyben maradásának erősítésére ezen keresztül pedig hozzá kíván járulni a régió fejlődéséhez. Ezen ifjúsági célú beavatkozás a hazai és nemzetközi tapasztalatok megismertetésén, az ifjúsági szakemberek és szolgáltatók módszertani fejlesztésén és közös gondolkodásán illetve a jó gyakorlatok gyűjtésén, a legjobb eljárások kiválasztásán és disszeminálásán keresztül kívánja támogatni, hogy a hazai kis-és középtelepülések lakónépességének fogyása megálljon, erősödjön a nagyvárosokkal és a külföldi vonzással, tartós kivándorlással szembeni védekezőképességük.

A tudományos munka megalapozását egy összetett attitűdkutatással kívánjuk elérni, amelynek köszönhetően megismerjük a külföldi társadalmi, ifjúsági mintákat és összevethetjük azokat a hazai jelenségekkel. A projekt szakmai fókuszát ez a problématérkép rajzolja meg: A helyi tulajdonképpen pontszerű beavatkozások, intézkedések, az önkéntes és szervezett keretek között megvalósuló ifjúsági munka során felhalmozódott jó gyakorlatok összegyűjtése az attitűdvizsgálat eredményeinek mentén kerülnek összegyűjtésre.

Cél, hogy hosszútávon támogatni tudjuk hazánkban a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósulását, azt ezt célzó programokat és eseményeket – növelve a fiatalok helyi aktivitását. Hipotézisünk, hogy küldöldi tapasztalatokat beemelésével ez a hazánkban egyre inkább fontos szerepet elnyerő, nagy kihívásokkal teli problémakör eredményesebben lesz orvosolható. A projekt keretében összegyűjtött jó gyakorlatok megismerése erre a témára felfűzött szakmai tanulmányutakon történik meg, valós élményeket adva a bevontak számára. A legjobb gyakorlatok leválogatását szakmai műhelyek és konferenciák keretében végezzük el. A kiválasztott eljárások gyakorlatban történő alkalmazása ifjúsági napokon keresztül történik meg, ahol a célcsoport találkozhat határon túli magyar fiatalokkal illetve az alkalmazandó ifjúság-centrikus programszervezési és ifjúságsegítői, támogatói módszerek beépítésével újszerű élményeket szerezhetnek.

A projekt fenntarthatósága érdekében célunk egy jó gyakorlat bank működtetése, amely online formában elérhetővé válik a települési ifjúsági munka iránt elkötelezett szakértők számára a kutatási jelentésen, összehasonlító elemzésen illetve az ajánlásokon túlmutatóan. Összefoglaló formában észcéljaink az alábbiak: 1. A jó gyakorlatok népszerűsítésén keresztül a térség helyben megtartó erejének a növelése. 2. A jó gyakorlatok elemzése és a környezetvizsgálat, elemzés útján és összehasonlításán keresztül a legjobb gyakorlatok kiválasztása és továbbfejlesztése. 3. Egyéni, közösségi identitásszerzési lehetőség kialakítása, a külföld elszívó erejének csökkentése. 4. Ifjúságfejlesztés a nemzeti, nemzetiségi kultúra eszközein keresztül, a sport és szabadidő szervezés, gasztronómia útján.

Konzorciumvezető

Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület: „Szülőföldjükért felelősséget vállaló, a Szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő alulírott személyek arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy az országhatár által szétszabdalt történelmi Szatmárt újra életre keltjük, és megvalósítjuk a benne élő szatmári emberek szellemi-lelki egyesítését” – áll abban a szándéknyilatkozatban, amelyet Fülöp István és Dr. Végh Balázs Béla szatmárnémeti egyetemi adjunktus látott el kézjegyével.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület tagjai szerint a közös nyelv, a közös kultúra, a mindenkor és mindenhol jelenlévő szatmári identitás bátorítja fel őket az egyesület tevékenységeinek megrendezésére. Úgy vélik arról a „szatmári lelkület”-ről kell beszélniük, amely koronként történelmi személyiségeinkben és irodalmárainkban, illetve művészeinkben nyilvánult meg markánsabban: Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza és mások életművében. A szatmári ember önmagára ébredése mindenkor összefonódott a református egyház és a református értelmiség szellemi-lelki újjáéledésével, és ez ma, a globalizáció korában sem történhet másképpen. „Az egyháznak, a keresztyén eklézsiának ma is van rejtett tartaléka és szellemi-erkölcsi ereje, amelyre bátran építhetünk” – vélik az egyesület alapítói.

Célkitűzések: a szatmári régió kulturális, szellemi alkotó energiájának összefogása, a térség gazdasági és társadalmi súlyának növelése az országhatár mindkét oldalán elő szatmári emberek kulturális, lelki egyesítése; közös pályázatok készítése; világi és egyházi találkozók szervezése, illetve nem utolsó sorban a térség földrajzi, irodalmi, gazdasági stb. turistaútjainak a kiépítése. 15. oldal „Egyesületünk tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik vonzalmat éreznek a szatmári térség iránt, elfogadják egyesületünk alapszabályzatát és egyetértenek célkitűzéseinkkel” – áll a nyilatkozat befejező sorában. Egyesületünk 2011-ben alakult. Az egyesület megalapításának gondolatát az egységes Szatmár gondolata illetve a református hit sarkallta, amelyek összefogást jelentenek magyarok között a szatmári térségben. Egyesületünk nagyrendezvénye a Szatmár Határok Nélkül címet viselte a szellemiséghez hűen, együttműködésben tudtunk színvonalasan megvalósítani. A rendezvényre a térség reformátusai és magyarsága is eljött, a sajtóvisszhangja is egyértelműen pozitívra sikerült. Azért, hogy a hátrányos helyzetűek is el tudjanak jönni, egyesületünk támogatói személyszállítási szolgáltatást biztosítottak, így mindenki számára elérhetővé vált a közösségi, hitéleti és nemzeti értékeket teremtő és felszínre hozó rendezvény. Megalapítottuk a Fülöp Sándor emlékdíjat, elkészítettük emlékkönyvét, valamint számos közösségi és jótékonysági eseményt szerveztünk és képviseltük ezeken a nemzeti összetartozás eszméjét, erősítettük a magyar közösségek kialakulását, fejlődését.

Konzorciumi partner

Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület megalakulása óta többek között tudományos és ismeretterjesztő szabadegyetem szervezésével, filozófiai, demokráciafejlesztő és népszerűsítő előadássorozatok szervezésével foglakozott. Az előadásokat videóra rögzítette és terjesztette. Emellett az általános – és középiskolásokkal jelentős történelmi helyszíneket, várakat, városokat keresünk fel, ahol helyi történészek segítségével rekonstruáljuk az egyes magyar történelmi eseményeket.

Különösen fontosnak tartjuk a partiumi Szilágy megyei magyar szervezetekkel, egyházakkal kialakult jó együttműködés folytatását, ezzel is segítve a szilágysági magyarságot identitástudata megőrzésében. Szervezetünk folytatni szeretné a Kárpát-medencei kulturális programját, melynek keretében a Kárpátokban élő szórvány magyarság részére juttatja el az értékes magyar kultúrát.

Az Egyesület közelmúltban szervezett tevékenységei: Kárpát-medencei magyar kulturális örökség részét képező történelmi helyek, várak, csatahelyszínek természetjárással egybekötött felkeresése, a történelmi eseményről való megemlékezéssel egybekötve. Emellett egyesületünk kulturális csereprogram keretében székelyföldi magyar kulturális témájú színdarabok (Wass Albert est, Nyírő József: Hallhatatlan élet) több magyarországi nonprofit turnéját szervezte, segítette a Szatmár- beregi térségben valamint Budapesten. Népszerű volt életmód táborunk is, amelyet főiskolások és egyetemisták körében szerveztünk. A tábor az egészséges életmódot népszerűsítette a fiatal felnőtt korosztályban. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület jelenleg egy nagyobb projekt megvalósításán dolgozik. A “Szűresd a családot!” program keretében a szatmári térségben (a romániai oldalon is), aktív egészségügyi prevenciós tevékenységet végzünk (honlap címe: szuresdacsaladot.hu). Ennek keretében 20.000 darab tájékoztató füzetet készítettünk, melynek terjesztése folyamatos. Emellett a tanuló és fiatal felnőtt korosztálynak személyiségfejlesztő, valamint médiaismereti és médiahasználati programokat is szervezünk oktatással egybekötve.

Együttműködő külföldi partnereink

CSEMADOK – Kisgéresi Alapszervezete

A Szövetség szervezi a szlovákiai magyarság közművelődését és védi érdekeit, fejleszti a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötődését az egyetemes magyar kultúrához, hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet kiteljesedéséhez, az anyanyelvű oktatás fejlesztéséhez, támogatja a szórványban élő magyarság felzárkózását, tömöríti mindazokat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon támogatják a szlovákiai magyarság kulturális, társadalmi és tudományos életét, bővíti tagságát, megteremti számukra a nemzetiségi kultúra aktív és célszerű működésének, tevékenységnek feltételeit, munkálkodik tagsága anyagi és szellemi kultúrája értékeinek fejlesztése és hozzáférhetővé tétele érdekében, küldetésével összhangban bekapcsolódik a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe, támogatja az ifjúság szövetségen belüli szerveződését, társadalmi, kulturális és közművelődési rendezvényeket szervez, közművelődési közösségeket (öntevékeny művészeti csoportokat, művelődési, művészeti szakköröket, klubokat) alakít, ösztönzi és támogatja azok munkáját, a helyi és regionális kultúra fejlődése érdekében koordinálja és módszertanilag segíti az amatőr művelődési és művészeti mozgalmakat, országos, területi és körzeti kulturális rendezvényeket, amatőr művelődési és művészeti szemléket és versenyeket szervez, felkutatja, gondozza a magyar vonatkozású kulturális, történelmi és műemlék jellegű értékeket, népszerűsíti a népi kultúrát, a szülőföld hagyományait, felügyeli és gondozza a tájházakat, illetve támogatja új tájházak létrehozását, támogatja a vidéki turizmust, kezdeményezi és ösztönzi a szlovákiai magyarság történetével és létével kapcsolatos dokumentumok, információk gyűjtését és feldolgozását, komplex kutatását, bővíti és fejleszti kapcsolatait a hazai és külföldi kulturális szervezetekkel és intézményekkel, támogatja tagjainak tudományos, művészeti és publikációs tevékenységét, tevékenységének ellátása érdekében alapítványokat hoz létre, gazdasági és kiadói tevékenységet folytat, együttműködik és szerződést köthet minden hazai és külföldi személlyel, szervezettel és mozgalommal, akik, illetve amelyek a Szövetség céljaival és programjával összhangban tevékenykednek.

Krasznai Petőfi Sándor Társaság

Célja, hogy a tagság aktív közreműködésére építve, szervezeti és anyagi eszközeivel elősegítse a magyarság Petőfi képének teljesebbé és árnyaltabbá tételét, a Petőfi hagyományok ápolását. Tevékenysége során ezért arra törekszik, a hogy a költő jelentőségét a korabeli társadalmi, kulturális viszonyokban felmutatva és a magyar szellemi fejlődés folyamatába illesztve,Petőfi Sándor eszméinek és műveinek időszerűségét bemutassa. Ennek megvalósítását minél szélesebb társadalmi rétegek támogatásával, különösen a fiatalság, a diákság bevonásával kívánja elérni, számot tartva az önálló kezdeményezésekre. Külföldön kifejtett tevékenységével Petőfi nemzetközi ismertségére építve,azt erősítve Magyarország kapcsolatainak fejlesztését segíti. Fontos feladatának tekinti a Petőfi hagyományok életben tartását a határainkon túl élő magyarság körében.

Pro Magister Társaság

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Tanítóképző Főiskolájának Pro Magister Társasága olyan szervezet, amely támogatja a tanárok és hallgatók hazai és külföldi konferenciákon valamint a tanulmányi kirándulásokon való részvételét, az idegennyelv-tanfolyamokat, a hazai és külföldi főiskolák közötti tanár- és diákcsere programokat.

Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács

A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SzIT) 2005 óta hivatalosan is a szilágysági ifjúsági élet intézményesített formában való megszervezésével foglalkozik, mint a Szilágy megyei ifjúsági szervezeteket tömörítő ernyőszervezet.

A támogatás mértéke 49 998 906 Ft. 

A projekt tervezett befejezési dátuma 2020. január 30.

A támogatás mértéke 100%-os.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
WordPress Image Lightbox