Az elmúlt háromszáz évre visszamenőleg, dokumentálható, nem volt még ilyen fiatal esperese a Szatmári Református Egyházmegyének. Beiktatták a mindössze 37 esztendős Király Lajos batizi lelkipásztort, aki Istentől kért bölcsességet székfoglaló beszédében. Pénteken délelőtt a 10 órakor kezdődő istentiszteleten, a Láncos templomban tartották meg az egyházmegye alakuló közgyűlését, ahol Csűry István királyhágómelléki püspök hirdette Isten szavát a Napi Ige alapján: „Ugyanis az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az ötödik hó első napján érkezett Jeruzsálembe Istenének rajta nyugvó jóakaratából. Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett arra, hogy kutassa és megcselekedje az ÚR törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és végzéseket.” (Ezsd 7,9-10) Elsődleges legyen az új vezetőség számára az egyház építése! – mondta igehirdetésében a főpásztor. Mindezt kiegyensúlyozottan kell tenni, az egyház tekintélyét nem eljátszva és bizonyosnak lenni abban, hogy mellettünk van az Isten. Legyen ez egy új rendszerváltás kezdete, ahol mernünk kell döntéseket is hozni! Az igehirdetést követően Kovács Sándor esperes és Csűry Miklós főgondnok nyitotta meg a közgyűlést, majd sor került az egyházmegyei fegyelmi bizottság megválasztására. A szünetet követően ünnepélyes fogadalomtételre került sor, Kovács Sándor leköszönő esperes vette fel az alábbiak közül azoktól az esküt, akik még eddig nem töltötték be az adott tisztséget: Király Lajos esperes, Dr. Puskás Csaba főgondnok, Kiss József lelkészi főjegyző, Boga Ferenc presbiteri főjegyző, Versényi István lelkészi aljegyző, Póti Dániel presbiteri aljegyző, Nagy Erika missziói előadó, Győrbíró Sándor katekétikai előadó, Rácz Ervin ifjúsági előadó, Szilágyi Róbert számvevő, Higyed Gyöngyi zenei előadó, Giczei Tünde jogtanácsos, Matuz Zsolt műszaki előadó, Kürti Tamás levéltáros, Szatmári Elemér EVB-lelkészi elnök Tatár Miklós EVB-presbiteri elnök Varga Szilárd EVB-póttag. Egyházmegyei lelkészi tanácsosok: Keresztúri Sándor Zsolt, Jobb Domokos, Higyed István, Varga Szilárd, Simon Attila. Egyházmegyei lelkészi tanácsosok, póttagok Higyed János, Képiró Gyula Jenő, Korda Zoltán. Egyházmegyei presbiteri tanácsosok: Dr. Vass Zoltán, Bűcs Attila, Póti Csaba, Tatár Miklós, Gyapai Sándor. Egyházmegyei presbiteri tanácsosok, póttagok: Csorvási Béla, Elek Károly. Egyházkerületi lelkészi tanácsosok: Máthé Róbert, Keresztúri Sándor Zsolt, Képíró Gyula Jenő, Korda Zoltán. Egyházkerületi lelkészi tanácsosok, póttag: Rácz Ervin, Bogya Kis Ferenc. Egyházkerületi presbiteri tanácsosok: Csűry Miklós, Bűcs Attila, Tatár Miklós, Kiss József. Egyházkerületi presbiteri tanácsosok, póttagok: Halász Béla és Gyapai Sándor. Fegyelmi bizottság, lelkészi tagok: Mészáros Mihály, Kovács Mátyás Péter, Kürti Tamás Fegyelmi bizottság, lelkészi póttag: Szatmári Elemér. Fegyelmi bizottság, presbiteri tagok: Kánya Gyula és Póti Dániel. Fegyelmi bizottság, presbiteri póttag: Balázs Bandi István. „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! (Kol 4,17) mondta Pál apostol idézve Kovács Sándor Király Lajosnak, azaz a leköszönő az új esperesnek. Sok olyan szolgálat lesz előtted, amire nem is gondoltál, de ha programod az Ige hirdetése, akkor nincs mitől félned, mert Isten veled lesz! – biztatta. Majd jelképes cselekedetként átadott egy Bibliát, az egyházmegye pecsétjét és kulcsát. A Szentírás tanítása szerint az ember feladata, hogy éljen, szeressen, uralkodjon és dicsérje Istent. – mondta székfoglaló beszédében a beiktatott esperes. Olykor magam előtt látom egyházmegyénk templomait, hallom a harangok hangját, látom a gyülekezeti tagokat istentiszteletre menni és felcsendülni az éneket. Ott ülök a padban, ránézek az arcokra, s valamennyiről azt olvasom le, hogy jó helyre érkeztünk, jó helyen vagyunk, hogy jó nékünk itt, közösségben lenni. Csodálatos érzés ez. Soli Deo Gloria! A rendeltetésének öntudatára ébredt ember a hálaadáson túl kéréseit is Isten elé viheti. Ezért Salamonnal együtt azt kérem: adj a te szolgádnak értelmes szívet (1Kir 3,9), ahol az eredeti héber szövegben az szerepel, hogy súgjál a te szolgádnak. Reménységem, hogy az Úr előttünk jár és súg nekünk döntéseinkben, mely gondolat megnyugvást ad. Kérem, hogy mindannyiunk közös célja legyen a Neki való engedelmesség, merjük egymást szeretettel bátorítni, de inteni is. Kérem az egyházmegye gyülekezeteit, hogy imádkozzanak az egyházmegye elnökségének Fentről jövő vezetéséért, hogy nyilvánvalóvá legyen: az Úr velünk jár… Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ő uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak: hivatalosak, választottak és hívek. (Jel 19, 6-9; 17,14). Csűry Miklós leköszönő egyházmegyei főgondnok is biztató szavakat intézett utódjának Dr. Puskás Csabának: legyen erős, határozott, hű Istenhez és egyházához. A beiktatott főgondnok nem véletlenként, hanem csodaként élte meg a tisztségre való felkérést, melyért hálát adott Istennek. Beszédében érződött, hogy ismét elkötelezett, bibliaolvasó, Isten által vezérelt főgondnoka lesz az egyházmegyének. Rendkívül értékes gondolatokkal köszöntötte az új vezetőket Csűry István püspök, Szalay Kont a Szatmári (Magyarországi) Református Egyházmegye esperese, Fülöp István a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője, Tolnai István a Nagykárolyi Református Egyházmegye megválasztott esperese, Gellén Sándor a Nagybányai Református Egyházmegye esperese, Kis Gergely Márton tokaji lelkipásztor. A királyhágómelléki püspök tolmácsolta az alkalom végén Isten áldását, majd a nemzeti imánk eléneklése után szeretetvendégségre került sor a Kálvin János Gyülekezeti Házban.

Forrás: http://refszatmar.eu/sugj-a-te-szolgadnak-beiktattak-minden-idok-legfiatalabb-szatmari-espereset/